ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN POLAR PAINTS WEBSHOP 

I. TOEPASSELIJKHEID 

1. Toepasselijkheid 

1.1. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopovereenkomst die tot stand komt bij bestellingen door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna de ‘Koper’ genoemd, via de website www.polarpaintshop.be, hierna ‘Website’ genoemd, beheerd door Polar Paints NV, gevestigd te 9030 Mariakerke, Kleimoer 1C, met KBO nummer 0478.420.925. 

1.2. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de ‘Koper’, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de Koper onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. 

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. 

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper is ingestemd. 

1.3. Hoewel deze Algemene Voorwaarden en de Website, net als zijn inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend opgemaakt voor in België woonachtige Kopers. Een koop kan pas gesloten worden op voorwaarde dat het leveringsadres in België gelegen is. 

1.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. 

Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. De Verkoper is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper. 

1.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. In de orderbevestiging wordt aan de Koper een gedetailleerd overzicht bezorgd van de bestelde goederen en worden de geldende algemene voorwaarden bijgevoegd. De Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij onverkort als bewijs of minstens als begin van bewijs. 

1.6. Informatie, afbeeldingen en omschrijvingen op de website of op nieuwsbrieven of andere verstrekte aanbiedingen, alsook mededelingen en opgaven zowel telefonisch als elektronisch met betrekking tot de aanbiedingen en de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. 

1.7. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, aanvraag gerechtelijke reorganisatie alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper. 

1.8. De Verkoper biedt via de website www.polarpaintshop.be verf aan. 

2. Prijzen 

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW en eventuele taksen. Bestellingen onder de 350 euro zijn enkel af te halen in de winkel. Gratis verzending vanaf 350 euro.

De Koper is de prijs verschuldigd die de Verkoper in haar bevestiging conform artikel 1.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 

2.2. Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de Website, zijn het aanbod en de prijzen geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijzen te wijzigen en houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn. 

Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt deze voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding van de bestelling. De Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestellingen niet zullen aangerekend worden. 

2.3. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

3. Betaling, wanbetaling en protest 

3.1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald: Maestro en Bancontact. 

De Verkoper kan de betalingsmogelijkheden voor bestellingen via de Website in de toekomst uitbreiden of beperken. Alle betalingsmogelijkheden worden kenbaar gemaakt via de Website. 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door Mollie. Mollie voldoet aan alle beveiligingseisen, van PCI-DSS tot PSD2. 

3.2. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn alle facturen, voor zover deze nog niet zouden zijn voldaan via voormelde betalingsmogelijkheden, betaalbaar op hun datum op de zetel van de Verkoper, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook. 

3.3. Klachten en protest tegen de factuur dienen schriftelijk en per aangetekende brief aan de Verkoper in het gekozen verkooppunt dewelke onder art. 1 nader werden gespecifieerd te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Koper geacht wordt de factuur in al haar onderdelen te hebben aanvaard. 

3.4. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behoudt de Verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten alsook om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven Koper. 

4. Levering en leveringstijd 

4.1. Klanttevredenheid staat bij ons centraal, waardoor wij jouw bestelling steeds spoedig en met de nodige zorg verwerken. Voor een levering aan huis verbindt de Verkoper er zich aan om bestelling ten laatste 5 werkdagen na de bestelling te laten leveren. Voor een afhaling in een fysiek winkelpunt, aan te duiden bij de afhandeling van de bestelling, streeft de Verkoper ernaar om bestellingen die voor 08:00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde werkdag beschikbaar te stellen voor afhaling in de Polar Paintshop vanaf 16:00u. Polar Paints staat zelf in voor de levering. Indien jouw bestelling niet of laattijdig geleverd wordt, kan je contact met ons opnemen en vragen wij dit onmiddellijk na bij onze chauffeur. Doordat dit proces meerdere dagen in beslag kan nemen, kan in tussentijd niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending. 

4.2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De Verkoper streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Conform art. VI.43 W.E.R. vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst en indien dit toch onverhoopt het geval is de klant de koop kan ontbinden en zijn geld gerestitueerd kan krijgen. 

4.3. Leveringen aan huis vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

4.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. 

4.5. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft de Verkoper het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 

4.6. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen tenzij bij geldige toepassing van het verzakingsrecht zoals in volgende afdeling bepaald. Bij gebreke daarvan is de Verkoper gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie. 

5. Klachten en geschillen 

5.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent bevoegd. Enkel de Verkoper heeft forumkeuze. 

5.2 De verkoper doet zijn uiterste best om in de mate van het mogelijke klachten correct te behandelen en op te lossen. Bij klachten dan de Koper: 

Contact opnemen met de Polar Paintshop – Nieuwevaart 7a – Gent. 

Contact opnemen tijdens de kantooruren 

ma -vr: 8u30 – 12u30 & 13u30 – 18u00 / Za: 09u00 – 13u00 

op het nummer 09 374 78 26

Mailen naar deco@polarpaintshop.be. Probeer in uw e-mail de beschrijving van het probleem zo compleet mogelijk te omschrijven en vermeld uw naam. Gebruik eventueel foto’s om aan te geven waar/hoe het probleem zich voordoet. De Verkoper verbindt zich er toe om binnen de 2 werkdagen de klacht te behandelen en de Koper hiervan bericht te laten. 

Geschillencommissie. 

6. Recht van verzaking en ruiling uitsluitend van toepassing wanneer de ‘Koper’ een consument betreft in de zin van het W.E.R.

6.1. Conform art. VI.45 §1, 8° W.E.R. worden bij deze de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het recht van herroeping uit artikel VI.47 §1 W.E.R. voor consumenten weergegeven. 

De Koper die te beschouwen is als consument, of een door de Koper aangegeven derde, beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 W.E.R. zijn vermeld. Deze zijn : 

– De Koper staat in voor de kosten van terugzending van de goederen 

– De Verkoper dient in geen geval bijkomende kosten te betalen als de Koper uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangegeven derde, de goederen fysiek in bezit neemt of: 

a) indien de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Koper het laatste goed fysiek in bezit neemt; 

b) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Koper de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt; 

c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Koper het eerste goed fysiek in bezit neemt.

6.2. Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Koper de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Koper :

a) gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping opgenomen als bijlage 2 in boek VI van het W.E.R., hetwelk gelijktijdig met de orderbevestiging door de Verkoper verstuurd wordt;

b) een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. 

Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug of overhandigt die deze in onze Polar Paintshop. De Polar Paintshop of de Verkoper vergoedt alle van de Koper ontvangen betalingen, met uitzondering van de hoger vermelde kosten, binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen en bij tijdig retour. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan de Verkoper hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het artikel. Overeenkomstig artikel VI.53 W.E.R. kan de Koper geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Deze uitzonderingsclausule is van toepassing op de bestelling van aangekleurde verven. Als u gebruik maakt van het elektronisch verzenden van de herroeping van de overeenkomst, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbewijs van uw herroepingsverzoek sturen. 

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1. De eigendom van een product gaat pas op de Koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, met inbegrip van kosten en aanhorigheden. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. De Verkoper wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden. De Koper verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld van het eigendomsvoorbehoud door het aangaan van de bestelling. 

8. Overmacht 

8.1. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

9. Persoonsgegevens 

9.1. De Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement . De Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0